Ons word elke dag gekon-fronteer met besluite. Soos die Engelse slag-spreuk lui: “Life is about choi-ce”, en ons kry elke dag feitlik die hele dag te doen met keuses. Daar is soveel eenvoudige of normale dinge waaroor ons moet besluit, dat as jy eers daar-aan begin dink, jy gaan wonder of dit die regte besluit was . . . Daar is ook talle verskillende definisies van besluitneming. Een ding is egter in elke geval waar en dit is dat elke besluit wat jy neem, die potensiaal het om ’n verandering in jou lewe teweeg te bring – groter of klei-ner, maar iets gaan gebeur. Sommige besluite is ook mak-liker as ander, terwyl die impli-kasies van sekere besluit weer gewigtiger gevolge vir jou of jou onderneming kan inhou. Moet ek die spesifieke persoon in die senior pos aanstel, gaan hy die mas opkom, is hy geskik daarvoor, ondanks die feit dat al die toetse, onderhoude en onder-soeke daarop dui dat hy geskik kan wees, is dit regtig die regte aanstelling? Ook in jou persoon-like lewe maak die onsekerheid wat met besluite gepaardgaan dikwels jou lewe onnodig moei-lik, omdat daar altyd faktore is wat ’n rol sal speel wat aan jou onbekend is.

Laai volle artiekel af